زمان و نحوه برگزاری اولین اختبار سال ١٣٩٩

کارآموزان محترم

بر اساس مصوبات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، زمان و نحوه برگزاری اولین اختبار سال ١٣٩٩ به شرح زیر اعلام می گردد:

–     اختبار کتبی و شفاهی به شیوه آنلاین (برخط-غیرحضوری) برگزار خواهد شد.

–     تبصره ماده ١٨ شرح وظائف (فقط برای اولین اختبار سال ١٣٩٩) به شرح زیر تغییر کرد: «در معدل گیری هر درس، نمره اختبار کتبی (۵) با ضریب (١) و نمره اختبار شفاهی (١۵) با ضریب (٣) خواهد بود». یادآوری می گردد، بر اساس ماده ١٨ شرح وظائف حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است و چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد، دو نمره کمتر از هفت قابل پذیرش است.

–     – برای آشنائی کارآموزان نسبت به شیوه برگزاری، در تاریخ ١٢/۶/١٣٩٩ ساعت ١۶ عصر اختبار کتبی-تشریحی برخط (غیرحضوری) به صورت آزمایشی برگزار خواهد شد. ابزار الکترونیکی لازم برای شرکت در اختبار کتبیِ برخط متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.