قبول شده های آزمون سال ١٣٩٨ توجه فرمایند

قبول شده های آزمون سال ١٣٩٨ توجه فرمایند: برنامه زمانی دوره های توجیهی-آموزشی (موضوع ماده ۵ شرح وظائف کارآموزان وکالت مصوب ١٠/٣/٩۴) به شرح زیر برگزار  می گردد؛  بنابراین آگهی قبلی مبنی بر برگزاری دوره ها در شهریورماه ٩٩ منتفی است.

نکات مهم:

١-به موجب شرح وظایف کارآموزی شرکت کامل در تمامی جلسات شنیداری فوق الذکر برای صدور پروانه کارآموزی، الزامی است. ٢- جلسات به صورت (شنیداری-غیرحضوری) برگزار می گردد. ٣- در صورت غیبت موجه، صدور و تحویل پروانه کارآموزی، موکول به شرکت در جلسه جایگزین در موضوع مشابه است. ۴- برای شرکت در جلسات آموزشی به صورت (شنیداری-غیرحضوری)، وارد پروفایل کارآموزی به نشانی:  profile.novitiate.icbar.orgشده و جلسات را با رعایت نکات زیر شنود کنید:  از کامپیوتر یا گوشی های مجهز به دورین جلو (وِبکَم) استفاده شود؛  فقط از مرورگر (فایرفاکس) وارد شوید؛  وارد پروفایل شخصی شوید، گزینه های «حضور و غیاب جلسات» و «ورود به جلسه ی در حال برگزاری» را به ترتیب انتخاب کنید؛ در صفحه جدید، ابتدا با پیام «اجازه مرورگر برای استفاده از تصویر دوربین جلو (وِبکَم)» موافقت، سپس حتما دکمه (پِلِی) را کلیک کنید؛  احراز حضور و احتساب جلسات شنیداری بر مبنای تصاویر ارسالی از شخص کارآموز شنونده است بنابراین گیرنده های خود را بر اساس زیر ساخت برنامه، تهیه و تنظیم کنید؛  جلسات آموزشی شنیداری بدون تصویر سخنران است؛ ازگوشی های تحت سیستم عامل (آی، اُ، اِس) شرکت (اَپِل) مانند (آیفون یا مک بوک)، چون امکان ارسال تصویر شنونده را ندارد، استفاده نگردد.

گروه یک: از رتبه ١ تا ٢۵٠ سهیمه عادی و همچنین از رتبه ١ تا ۵٠ سهمیه ایثارگری:

روز تاریخ ساعت موضوع –  برنامه زمانی گروه یک دوره های توجیهی
دوشنبه ١۶/۴/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ معارفه و آشنائی با پروفایل کارآموزی و تاریخچه کانون، جایگاه وکالت و کانون وکلاء در نظام قضایی کشور و معرفی ارگان های کانون
١٠:٣٠ تا ١٢ شرح وظایف کارآموزی و آشنایی با نحوه انجام تکالیف
دوشنبه ٢٣/۴/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ مقررات انتظامی
١٠:٣٠ تا ١٢ اخلاق حرفه ای
دوشنبه ٣٠/۴/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل و تبادل اسناد و وجوه
١٠:٣٠ تا ١٢ نحوه مطالعه پرونده های حقوقی و کیفری و نحوه تنظیم لایحه
دوشنبه ۶/۵/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ آشنائی با صندوق حمایت و امور مالیاتی
١٠:٣٠ تا ١٢ آشنائی با اداره معاضدت، وکالت تسخیری و مرکز علمی-کاربردی

گروه دو: از رتبه ٢۵١ تا ۵۵٠ سهیمه عادی و همچنین از رتبه ۵١ تا ٢٠٠ سهمیه ایثارگری:

روز تاریخ ساعت موضوع- برنامه زمانی گروه دو دوره های توجیهی
چهارشنبه ١/۵/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ معارفه و آشنائی با پروفایل کارآموزی و تاریخچه کانون، جایگاه وکالت و کانون وکلاء در نظام قضایی کشور و معرفی ارگان های کانون
١٠:٣٠ تا ١٢ شرح وظایف کارآموزی و آشنایی با نحوه انجام تکالیف
چهارشنبه ٨/۵/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ مقررات انتظامی
١٠:٣٠ تا ١٢ اخلاق حرفه ای
چهارشنبه ٢٢/۵/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل و تبادل اسناد و وجوه
١٠:٣٠ تا ١٢ نحوه مطالعه پرونده های حقوقی و کیفری و نحوه تنظیم لایحه
چهارشنبه ٢٩/۵/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ آشنائی با صندوق حمایت و امور مالیاتی
١٠:٣٠ تا ١٢ آشنائی با اداره معاضدت، وکالت تسخیری و مرکز علمی-کاربردی

گروه سه: از رتبه ۵۵١ تا ٨۵٠ سهیمه عادی و همچنین از رتبه ٢٠١ تا ٣۵٠ سهمیه ایثارگری:

روز تاریخ ساعت موضوع- برنامه زمانی گروه سه دوره های توجیهی
دوشنبه ٣/۶/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ معارفه و آشنائی با پروفایل کارآموزی و تاریخچه کانون، جایگاه وکالت و کانون وکلاء در نظام قضایی کشور و معرفی ارگان های کانون
١٠:٣٠ تا ١٢ شرح وظایف کارآموزی و آشنایی با نحوه انجام تکالیف
دوشنبه ١٠/۶/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ مقررات انتظامی
١٠:٣٠ تا ١٢ اخلاق حرفه ای
دوشنبه ١٧/۶/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل و تبادل اسناد و وجوه
١٠:٣٠ تا ١٢ نحوه مطالعه پرونده های حقوقی و کیفری و نحوه تنظیم لایحه
دوشنبه ٢۴/۶/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ آشنائی با صندوق حمایت و امور مالیاتی
١٠:٣٠ تا ١٢ آشنائی با اداره معاضدت، وکالت تسخیری و مرکز علمی-کاربردی

گروه چهار: از رتبه ٨۵١ تا آخر سهیمه عادی و همچنین از ٣۵١ تا آخر سهمیه ایثارگری:

روز تاریخ ساعت موضوع- برنامه زمانی گروه چهار دوره های توجیهی
یکشنبه ١۶/۶/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ معارفه و آشنائی با پروفایل کارآموزی و تاریخچه کانون، جایگاه وکالت و کانون وکلاء در نظام قضایی کشور و معرفی ارگان های کانون
١٠:٣٠ تا ١٢ شرح وظایف کارآموزی و آشنایی با نحوه انجام تکالیف
یکشنبه ٢٣/۶/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ مقررات انتظامی
١٠:٣٠ تا ١٢ اخلاق حرفه ای
یکشنبه ٣٠/۶/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل و تبادل اسناد و وجوه
١٠:٣٠ تا ١٢ نحوه مطالعه پرونده های حقوقی و کیفری و نحوه تنظیم لایحه
یگشنبه ۶/٧/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ آشنائی با صندوق حمایت و امور مالیاتی
١٠:٣٠ تا ١٢ آشنائی با اداره معاضدت، وکالت تسخیری و مرکز علمی-کاربردی

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ٣
١۵١۴٩٣۴۴١١
٣١۴۶-١۵٨٧۵
٨۴٠٠٠
info@icba

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.