نرخ دیه سال ۹۹ در ماههای حرام و عادی

نرخ دیه سال ۹۹ چقدر است؟

دیه کامل انسان در سال ۹۹ چقدر افزایش داشته است؟ مبلغ دیه سال ۹۹ با تمامی جزئیات آن دقیقاً چقدر تعیین شده است؟ مبلغ دیه زن در سال ۹۹ چقدر است؟ برای مشاهده کاملترین لیست (بیش از ۱۴۰ مورد) از میزان دیه سال ۹۹ در ماه‌های حرام و عادی سال، در ادامه همراه ما باشید.

مطابق با رویه مرسوم هر ساله، شورای عالی قضایی در پایان هر سال مطابق با شرایط روز جامعه و بر اساس مشورت با کارشناسان و بحث و تبادل نظر در کارگروه تخصصی، میزان دیه سال بعد تعیین می نماید و مبلغ اعلام شده از سوی این شورا برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع خواهد بود.

مبلغ دیه کامل انسان در سال ۹۹ اعم از دیه کامل مرد در سال ۹۹ و دیه کامل زن در سال ۹۹ مبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل سیصد و سی میلیون تومان) اعلام شده است.

در ادامه تمامی جزئیات دیه سال ۹۹ (اعم از ماههای عادی و ماههای حرام سال ۹۹) را با هم بررسی می نماییم.

نرخ دیه سال ۹۹ چقدر است؟

برای پاسخ به این سوال در ادامه نرخ دیه سال ۹۹ را در جدول ذیل با ذکر تمامی جزئیات ذکر نموده ایم.

(مبالغ همگی به تومان است)

جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.

بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.

بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

 

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب  نرخ دیه در سال 99 اعلام شد

ردیف  جزئیات دیه سال ۹۹ نرخ دیه
۱ یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳/۳۰۰/۰۰۰
۲ دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۶/۶۰۰/۰۰۰
۳ سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۹/۹۰۰/۰۰۰
۴ چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰
۵ پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۶/۵۰۰/۰۰۰
۶ شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۹/۸۰۰/۰۰۰
۷ هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۳/۱۰۰/۰۰۰
۸ هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۶/۴۰۰/۰۰۰
۹   نه درصد دیه کامل سال ۹۹  ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ 
۱۰ ده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ یازده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۶/۳۰۰/۰۰۰
۱۲ دوازده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۹/۶۰۰/۰۰۰
۱۳ سیزده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۴۲/۹۰۰/۰۰۰
۱۴ چهارده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۴۶/۲۰۰/۰۰۰
۱۵ پانزده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۴۹/۵۰۰/۰۰۰
۱۶ شانزده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۵۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۷ هفده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۵۶/۱۰۰/۰۰۰
۱۸ هجده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۵۹/۴۰۰/۰۰۰
۱۹ نوزده درصد دیه کامل سال ۹۹ ۶۲/۷۰۰/۰۰۰
۲۰ بیست درصد دیه کامل سال ۹۹ ۶۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ بیست و یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۶۹/۳۰۰/۰۰۰
۲۲ بیست و دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۷۲/۶۰۰/۰۰۰
۲۳ بیست و سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۷۵/۹۰۰/۰۰۰
۲۴ بیست و چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۷۹/۲۰۰/۰۰۰
۲۵ بیست و پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۸۲/۵۰۰/۰۰۰
۲۶ بیست و شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۸۵/۸۰۰/۰۰۰
۲۷ بیست و هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۸۹/۱۰۰/۰۰۰
۲۸ بیست و هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۹۲/۴۰۰/۰۰۰
۲۹ بیست و نه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۹۵/۷۰۰/۰۰۰
۳۰ سی درصد دیه کامل سال ۹۹ ۹۹/۰۰۰/۰۰۰
۳۱ سی و یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۰۲/۳۰۰/۰۰۰
۳۲ سی و دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۰۵/۶۰۰/۰۰۰
۳۳ سی و سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۰۸/۹۰۰/۰۰۰
۳۴ سی و چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۱۲/۲۰۰/۰۰۰
۳۵ سی و پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰
۳۶ سی و شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۱۸/۸۰۰/۰۰۰
۳۷ سی و هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۲۲/۱۰۰/۰۰۰
۳۸ سی و هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰
۳۹ سی و نه درصد دیه کامل سال سال ۹۹ ۱۲۸/۷۰۰/۰۰۰
۴۰ چهل درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۴۱ چهل و یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۳۵/۳۰۰/۰۰۰
۴۲ چهل و دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۳۸/۶۰۰/۰۰۰
۴۳ چهل و سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۴۱/۹۰۰/۰۰۰
۴۴ چهل و چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۴۵/۲۰۰/۰۰۰
۴۵ چهل و پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰
۴۶ چهل و شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۵۱/۸۰۰/۰۰۰
۴۷ چهل و هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۵۵/۱۰۰/۰۰۰
۴۸ چهل و هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۵۸/۴۰۰/۰۰۰
۴۹ چهل و نه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۶۱/۷۰۰/۰۰۰
۵۰ پنجاه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۵۱ پنجاه و یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۶۸/۳۰۰/۰۰۰
۵۲ پنجاه و دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۷۱/۶۰۰/۰۰۰
۵۳ پنجاه و سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۷۴/۹۰۰/۰۰۰
۵۴ پنجاه و چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۷۸/۲۰۰/۰۰۰
۵۵ پنجاه و پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰
۵۶ پنجاه و شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۸۴/۸۰۰/۰۰۰
۵۷ پنجاه و هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۸۸/۱۰۰/۰۰۰
۵۸ پنجاه و هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۹۱/۴۰۰/۰۰۰
۵۹ پنجاه و نه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۹۴/۷۰۰/۰۰۰
۶۰ شصت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰
۶۱ شصت و یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۰۱/۳۰۰/۰۰۰
۶۲ شصت و دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۰۴/۶۰۰/۰۰۰
۶۳ شصت و سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۰۷/۹۰۰/۰۰۰
۶۴ شصت و چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۱۱/۲۰۰/۰۰۰
۶۵ شصت و پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰
۶۶ شصت و شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۱۷/۸۰۰/۰۰۰
۶۷ شصت و هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۲۱/۱۰۰/۰۰۰
۶۸ شصت و هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۲۴/۴۰۰/۰۰۰
۶۹ شصت و نه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۲۷/۷۰۰/۰۰۰
۷۰ هفتاد درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰
۷۱ هفتاد و یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۳۴/۳۰۰/۰۰۰
۷۲ هفتاد و دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۳۷/۶۰۰/۰۰۰
۷۳ هفتاد و سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۴۰/۹۰۰/۰۰۰
۷۴ هفتاد و چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۴۴/۲۰۰/۰۰۰
۷۵ هفتاد و پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰
۷۶ هفتاد و شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۵۰/۸۰۰/۰۰۰
۷۷ هفتاد و هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۵۴/۱۰۰/۰۰۰
۷۸ هفتاد و هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۵۷/۴۰۰/۰۰۰
۷۹ هفتاد و نه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۶۰/۷۰۰/۰۰۰
۸۰ هشتاد درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
۸۱ هشتاد و یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۶۷/۳۰۰/۰۰۰
۸۲ هشتاد و دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۷۰/۶۰۰/۰۰۰
۸۳ هشتاد و سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۷۳/۹۰۰/۰۰۰
۸۴ هشتاد و چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۷۷/۲۰۰/۰۰۰
۸۵ هشتاد و پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰
۸۶ هشتاد و شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۸۳/۸۰۰/۰۰۰
۸۷ هشتاد و هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۸۷/۱۰۰/۰۰۰
۸۸ هشتاد و هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۹۰/۴۰۰/۰۰۰
۸۹ هشتاد و نه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۹۳/۷۰۰/۰۰۰
۹۰ نود درصد دیه کامل سال ۹۹ ۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰
۹۱ نود و یک درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۰۰/۳۰۰/۰۰۰
۹۲ نود و دو درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۰۳/۶۰۰/۰۰۰
۹۳ نود و سه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۰۶/۹۰۰/۰۰۰
۹۴ نود و چهار درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۱۰/۲۰۰/۰۰۰
۹۵ نود و پنج درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۱۳/۵۰۰/۰۰۰
۹۶ نود و شش درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۱۶/۸۰۰/۰۰۰
۹۷ نود و هفت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۲۰/۱۰۰/۰۰۰
۹۸ نود و هشت درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۲۳/۴۰۰/۰۰۰
۹۹ نود و نه درصد دیه کامل سال ۹۹ ۳۲۶/۷۰۰/۰۰۰
۱۰۰ یک دوم دیه کامل سال ۹۹ ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۱ یک سوم دیه کامل سال ۹۹ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۲ دو سوم دیه کامل سال ۹۹ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۳ یک چهارم دیه کامل سال ۹۹ ۸۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۴ دو چهارم دیه کامل سال ۹۹ ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۵ سه چهارم دیه کامل سال ۹۹ ۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۶ یک پنجم دیه کامل سال ۹۹ ۶۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۷ دو پنجم دیه کامل سال ۹۹ ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۸ سه پنجم دیه کامل سال ۹۹ ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۹ چهار پنجم دیه کامل سال ۹۹ ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۰ یک ششم دیه کامل سال ۹۹ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۱ دو ششم دیه کامل سال ۹۹ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۲ سه ششم دیه کامل سال ۹۹ ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۳ چهار ششم دیه کامل سال ۹۹ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۴ پنج ششم دیه کامل سال ۹۹ ۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۵ یک هفتم دیه کامل سال ۹۹ ۴۲/۱۴۲/۸۵۷
۱۱۶ دو هفتم دیه کامل سال ۹۹ ۹۴/۲۸۵/۷۱۴
۱۱۷ سه هفتم دیه کامل سال ۹۹ ۱۴۱/۴۲۸/۵۷۱
۱۱۸ چهار هفتم دیه کامل سال ۹۹ ۱۸۸/۵۷۱/۴۲۸
۱۱۹ پنج هفتم دیه کامل سال ۹۹ ۲۳۵/۷۱۴/۲۸۵
۱۲۰ شش هفتم دیه کامل سال ۹۹ ۲۸۲/۸۵۷/۱۴۲
۱۲۱ یک هشتم دیه کامل سال ۹۹ ۴۱/۲۵۰/۰۰۰
۱۲۲ دو هشتم دیه کامل سال ۹۹ ۸۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۲۳ سه هشتم دیه کامل سال ۹۹ ۱۲۳/۷۵۰/۰۰۰
۱۲۴ چهار هشتم دیه کامل سال ۹۹ ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۵ پنج هشتم دیه کامل سال ۹۹ ۲۰۶/۲۵۰/۰۰۰
۱۲۶ شش هشتم دیه کامل سال ۹۹ ۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰
۱۲۷ هفت هشتم دیه کامل سال ۹۹ ۲۸۸/۷۵۰/۰۰۰
۱۲۸ یک نهم دیه کامل سال ۹۹ ۳۶/۶۶۶/۶۶۷
۱۲۹ دو نهم دیه کامل سال ۹۹ ۷۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۰ سه نهم دیه کامل سال ۹۹ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۱ چهار نهم دیه کامل سال ۹۹ ۱۴۶/۶۶۶/۶۶۷
۱۳۲ پنج نهم دیه کامل سال ۹۹ ۱۸۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۳ شش نهم دیه کامل سال ۹۹ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۴ هفت نهم دیه کامل سال ۹۹ ۲۵۶/۶۶۶/۶۶۶
۱۳۵ هشت نهم دیه کامل سال ۹۹ ۲۹۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۶ یک دهم دیه کامل سال ۹۹ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۷ دو دهم دیه کامل سال ۹۹ ۶۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸ سه دهم دیه کامل سال ۹۹ ۹۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹ چهار دهم دیه کامل سال ۹۹ ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۰ پنج دهم دیه کامل سال ۹۹ ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۱ شش دهم دیه کامل سال ۹۹ ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۲ هفت دهم دیه کامل سال ۹۹ ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۳ هشت دهم دیه کامل سال ۹۹ ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۴ نه دهم دیه کامل سال ۹۹ ۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰

 میزان دیه کامل در ماه های حرام سال ۹۹:

مبلغ دیه کامل با احتساب ۳۰% (سی درصد) تغلیظ دیه در ماههای حرام مبلغ ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

نکته مهم: تغلیظ و افزایش دیه در ماههای حرام، مختص دیه نفس است و در مورد دیه اعضاء بدن تغلیظ و افزایش دیه وجود ندارد. بنابراین مبلغ دیه اعضاء بدن که در بالا ذکر شده است، در تمام ماههای سال اعم از حرام و عادی یکسان است.

ماه های حرام قمری و معادل شمسی آن در سال ۹۹ شامل موارد ذیل است:

 

۱- رجب (۶ اسفند ۹۸ الی ۵ فروردین ۹۹)

 

۲- ذی القعده (۲ تیر الی ۳۰ تیر ۹۹)

 

۳- ذی الحجه (۱ مرداد الی ۲۹ مرداد ۹۹)

 

۴- محرم (۳۰ مرداد الی ۲۷ شهریور ۹۹)

 

نکته: مطابق ماده ۸ و ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست.

 

امروز ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که از شبکه اینترنتی سیمای عدالت پخش شد، نرخ دیه کامل سال ۹۹ را مبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل سیصد و سی میلیون تومان) اعلام کرد.

 

نرخ دیه سال ۹۸ برای ماه های عادی (ماه های غیر حرام) مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل دویست و هفتاد میلیون تومان) بود که با رشد ۲۰ درصدی به مبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت و از اول فروردین ماه سال ۹۹ لازم الاجرا است.

 

جستجوی وکیل و موسسه حقوقی خوب و معتبر در این زمینه موضوعی در بانک هوشمند اطلاعات وکلای متخصص امکان پذیر است.

بهترین وکیل، وکیلی است که شیرین ترین پاداش او احقاق حق موکلش باشد.

بهتر است قبل از اخذ هر تصمیمی با یک وکیل متخصص مشورت کنید.


دفتر خدمات حقوقی راستین

(شماره ثبت: ۲۷۶۹۶۰)

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی نارمک

با حضور وکلای پایه یک دادگستری متخصص خانم و آقا

۰۲۱۷۷۹۷۱۶۳۴ / ۰۲۱۷۷۹۲۳۰۸۵

(پاسخگویی: همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰)

💠وکالت تخصصی در امور و پرونده های حقوقی، کیفری و خانواده

💠مشاوره حقوقی تخصصی همراه با مطالعه پرونده

💠داوری قراردادهای داخلی و بین‌المللی

توسط گروهی از برترین وکلای پایه یک دادگستری متخصص

خدمت صادقانه، پیگیری مسئولانه، حق الوکاله منصفانه

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.