کانون های وکلای دادگستری تنها مرجع تنظیم آئین نامه این کانون ها هستند

هومان پارسا رئیس کانون وکلای د اد گستری فارس- کهگیلویه و بویراحمد د ر گفت و گویی با «خبرجنوب» د ر خصوص مسائل مبتلابه جامعه وکالت به ویژه چالش های اخیر د ر مورد پیش نویس اصلاح آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا و الکترونیکی شد ن قرارد اد های وکالت و آثار آن، مطالبی بیان د اشت.وی ابتد ا انتظار و خواست کانون وکلا از رسانه ها را مطرح کرد و گفت: رسانه ها بیشتر با نهاد های مد نی و مرد می که نقش خاص و ویژه د ر حوزه امور اجتماعی مرد م د ارند ارتباط برقرار کنند تا از خد مات، نیازها، کاستی ها و کمبود های آن ها بیشتر آگاه شوند و این آگاهی را به مخاطبین و مسئولین منتقل نمایند .
پارسا آن گاه افزود : لایحه استقلال کانون وکلای د اد گستری د ر سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلسین وقت رسید و با تاسیس کانون وکلای د اد گستری به عنوان نهاد متولی امر وکالت بر اساس وظیفه ای که ماد ه ۲۲ این قانون بر عهد ه کانون وکلا گذاشته بود آئین نامه اجرایی این قانون تنظیم و به تصویب وزیر د اد گستری وقت رسید که از آن تاریخ تاکنون آئین نامه مذکور مبنای تنظیم و تنسیق امور، نحوه اد اره کانون ها و تشکیلات د اخلی آن ها، فرآیند آموزش و تربیت حرفه ای وکیل رسمی د اد گستری و صد ور پروانه وکالت بود ه است. البته د ر سال های اخیر برخی از مواد این آئین نامه د ر بخش مجازات های انتظامی توسط د یوان عد الت اد اری ابطال گرد ید ه و بد یهی است کانون های وکلا مخالفتی با روزآمد شد ن قوانین و مقررات ند ارند بلکه با توجه به پیشرفت و تغییرات شرایط اجتماعی و پیشرفت ابزارهای اد اری، اصلاح قوانین حرفه ای وکالت را ضروری می پند ارند کما این که از همین ظرفیت قانونی و آئین نامه های موجود نیز استفاد ه کرد ه و د ر حد ود مقررات د ر ایجاد برخی نوآوری ها و ابتکارات نظیر الکترونیکی کرد ن برخی از امور اد اری و د فتری کانون ها از جمله ابلاغ اوراق و تمد ید پروانه، تاسیس سامانه های نظام مند اد اری، تشکیل کمیسیون های متعد د و متناسب با فعالیت های حرفه ای و اجتماعی و صنفی کانون اقد اماتی د اشته اند . د ر خصوص پیش نویس آئین نامه نیز کانون های وکلا اعتقاد د ارند هر اقد امی جهت اصلاح و تغییر آیین نامه باید مبتنی بر قانون و د ر حد ود تجویز قانون باشد و استد لال قوی و مورد استناد آن ها د ر چنین د ید گاهی این است که هرگاه مبنا و منشاء یک تحول مورد نیاز مستلزم عد ول از حد ود قانون باشد این اصلاح د ر نفس خود نقض غرض خواهد بود چرا که مقصود مقنن از تاسیس و تنظیم آئین نامه اجرایی، پیش بینی و معرفی راهکارها و ساز و کارهای اجرای مفاد قانون است و هرگاه آئین نامه اجرایی جلوتر از قانون یا د ر مسیر مخالف قانون و یا فراتر از قانون حرکت کند و حد ود و ثغور و مرزهای آئین نامه نویسی د ر آن رعایت نشود نظم اد اری و اصل التزام به قانون را مختل و مخد وش می نماید که این خود اولاً موجب نقض غرض قانونگذار است و ثانیاً هر گاه آئین نامه فراتر از قانون، تاسیساتی ایجاد کند مد اخله د ر امر قانون گذاری و موجب عد ول از اصل تفکیک قوا خواهد بود ، لذا کانون های وکلا از این منظر و با این د ید گاه که د ر تنظیم آئین نامه باید مُر قانون رعایت شود و آئین نامه نباید د ر مقام تاسیسات فراقانونی باشد اظهار نظر و اعلام موضع نمود ند .
رئیس کانون وکلای د اد گستری فارس- کهگیلویه و بویراحمد د ر پاسخ به این سئوال که چرا کانون های وکلا معتقد به غیر قانونی بود ن فرآیند طرح پیش نویس اصلاح آئین نامه هستند ؟ گفت: ماد ه ۲۲ قانون استقلال کانون تنها مرجع تنظیم آئین نامه را کانون وکلای د اد گستری د انسته و چون این پیش نویس توسط کانون ها تنظیم نشد ه بود لذا کانون های وکلا با این روند موافق نبود ه و نیستند و ماد ه ۲۲ قانون استقلال کانون وکلا، تنظیم آئین نامه را به عهد ه کانون وکلا گذاشته و فلسفه وضع این ماد ه نیز با توجه به این مهم بود ه که مجموعه مد یریتی یک نهاد بهتر از هر شخصیت حقیقی یا حقوقی د یگر به نیازها، کاستی ها، مقتضیات و ضروریات اد اره نهاد متبوع واقف هستند ، از این رو تنظیم آئین نامه منحصراً به کانون های وکلا واگذار شد ه و ترد ید ی نیست که تنظیم با پیشنهاد ، د و مقوله متفاوت هستند و کانون های وکلا معتقد ند که تنها مرجع تنظیم آئین نامه، کانون وکلای د اد گستری می باشند . پارسا در اد امه توضیحاتش، اضافه کرد : به عقید ه کانون های وکلا، تغییرات و اصلاحات بنیاد این مورد نظر باید د ر قانون صورت پذیرد چون اولاً آیین نامه این قانون یک بار در سال ۱۳۳۴ تنظیم و تصویب شد ه و موجبی برای تصویب دوباره نیست، ثانیاً با اصلاح مقررات آئین نامه، مقصود حاصل نمی شود و ایجاد برخی تغییرات مستلزم قانون گذاری است. علاوه بر این کانون های وکلا معتقد ند اگر آئین نامه ای را پیشنهاد د اد ند ، د ر صورتی که عیناً مورد تائید و تصویب قرار نگیرد و نظر به تعد یل و تغییر برخی از مواد آئین نامه پیشنهاد ی کانون ها باشد این تغییرات باید با جلب نظر کانون وکلا باشد .وی د ر پاسخ به این سئوال که با توجه به این که رئیس محترم قوه قضاییه اد امه روند پیش نویس آئین نامه مورد نظر را متوقف و د ستور تعیین مهلت مناسب برای ارائه پیشنهاد ات از سوی کانون های وکلا را صاد ر کرد ه است، نظر کانون وکلا د ر خصوص این د ستور چیست؟ گفت: تصمیم و د ستور رئیس محترم قوه قضائیه د ر خصوص ضرورت ارائه پیشنهاد از سوی کانون وکلا به عنوان مقد مه اصلاح و تغییر در آئین نامه و روزآمد کرد ن آن، عمل به ماد ه ۲۲ قانون استقلال کانون وکلاست و از رئیس محترم قوه قضائیه نیز همین حسن تد بیر انتظار می رفت زیرا یکی از محورهای مد یریت ایشان، قانون گرایی و عمل به قانون بود ه است و تجارب و اشراف ایشان به د ستگاه قضایی و مقررات قانونی چنین اقتضایی را د اشت، ضمن این که د ر د ستور ایشان چند نکته مورد تاکید قرار گرفته که از همه مهم تر، ضرورت رعایت قانون و حفظ استقلال نهاد وکالت است و این همان مؤلفه های مورد نظر کانون های وکلاست، اما هر گاه کانون ها اجبار به ارائه پیشنهاد شوند و اطمینان و تضمینی هم برای عد م اعمال تغییرات نافی استقلال نباشد ، خلاف نظر کانون ها و د ستور اخیر رئیس قوه قضائیه است.
خبرنگار ما از رئیس کانون وکلای د اد گستری فارس- کهگیلویه و بویراحمد خواست نظرش را د رباره تعرفه جد ید حق الوکاله وکلا اعلام کند که وی د ر پاسخ اظهار کرد : تعرفه حق الوکاله وکلا از سال ۸۵ تا کنون ثابت بود که برابر تعرفه اخیر تغییرات زیاد ی د ر نرخ حق الوکاله ها د ر د عاوی مالی و غیر مالی و حق مشاوره وکلا صورت گرفت. د ر این تعرفه با تاکید بر ماد ه ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا، کماکان توافق وکیل و موکل د ر تعیین حق الوکاله معتبر و مورد تاکید قرار گرفته است.
د ر اد امه سئوال شد با این تعرفه و افزایش نرخ حق الوکاله کانون وکلا چه تمهید اتی برای افراد بی بضاعت اند یشید ه است؟ وی پاسخ د اد : یکی از ارکان قانونی کانون وکلا، د ایره معاضد ت کانون هاست که هر روز د ر سراسر کشور به متقاضیان مشاوره رایگان می د هد و وکلای د اد گستری د ر د ایره معاضد ت کانون متبوع خود طبق برنامه زمان بند ی حضور می یابند و به مراجعین خد مات رایگان اعم از مشاوره و وکالت د ر د عاوی حقوقی ارائه می د هند ، هر چند د ر قانون بود جه رد یف قانونی برای پرد اخت حق الوکاله معاضد تی به وکلای د اد گستری منظور گرد ید ه اما تا کنون هیچ مبلغی به کانون های وکلا پرد اخت نشد ه است. د ر د عاوی کیفری نیز هر گاه د اد گاه های کیفری یک و د و و حتی د اد سراها و متهمین د ر حد ود قانون، متقاضی معرفی و تعیین وکیل تسخیری باشند بلافاصله وکیل تسخیری معرفی خواهد شد که هیچ حق الوکاله ای د ریافت نمی کنند . آمار گسترد ه وکلای معاضد تی و تسخیری رایگان یکی از کارهای پرحجم کانون های وکلای د اد گستری و از جمله خد مات مهم اجتماعی- قضایی کانون های وکلا به مرد م و د ستگاه قضایی است.از پارسا سئوال شد ظرفیت پذیرش کارآموزان سال جاری چه زمانی اعلام می شود و چه تعد اد خواهد بود ؟ که وی گفت: معمولاً د ر خرد اد ماه هر سال کمیسیون ماد ه یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جهت تعیین ظرفیت مورد نیاز مرکب از رئیس کل د اد گستری استان، رئیس د اد گاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تشکیل
می شود که امید د اریم شرایط خاص زمانی اجازه د هد این جلسه به زود ی برگزار گرد د . بد یهی است قصد کانون ها جذب حد اکثری متناسب با ظرفیت مورد نیاز حوزه های قضایی است و در این راستا کمیسیون تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود ، لذا تصمیم د ر مورد تعد اد هنوز معلوم نیست.پارسا د ر پاسخ به این سئوال که ظاهراً انتخابات هیأت مد یره کانون وکلا نیز تحت تاثیر شرایط کرونا به تعویق افتاد ه، آیا برای تاریخ برگزاری تصمیمی اتخاذ شد ه است؟ اظهار کرد : همان طور که گفتید قرار بود ۱۵ اسفند ماه انتخابات کانون وکلای فارس – کهکیلویه و بویراحمد برگزار شود که شرایط خاص حاصل از شیوع ویروس کرونا موجب تعویق ناخواسته انتخابات شد و هیأت نظارت بر انتخابات د ر طول این مد ت د و فقره استعلام از مد یریت مقابله با کرونا د اشته که تا کنون اجازه برگزاری تجمعات و انتخابات د اد ه نشد ه و بد یهی است در اولین فرصت ممکن که شرایط اجازه د هد نسبت به نشر آگهی و برگزاری اقد ام خواهد شد.
رئیس کانون وکلای د اد گستری فارس- کهگیلویه و بویراحمد د ر پایان این گفت و گو، تصریح کرد : وکلای د اد گستری منطقه فارس همزمان با عید فطر، خبر مسرت بخش نام گذاری خیابان (همت) ایمان شمالی به نام خیابان «وکلا» را شنید ند که حاصل د و سال پیگیری هیأت مد یره کانون و ثمره بذل توجه همه اعضای محترم شورای شهر شیراز بود و جا د ارد ضمن تبریک این واقعه همایون به خانواد ه بزرگ کانون وکلای منطقه فارس از تصمیم شایسته شورای شهر شیراز و همه عزیزانی که د ر اتخاذ این تصمیم، نام و جایگاه کانون وکلا، این نهاد پر قد مت و مد نی را ارج نهادند صمیمانه قد رد انی نمایم.

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.