تصرف عدوانی چیست؟

هر شئ اعم ازاموال منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و تسخیر شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری…