Browsing Tag

رسم ازدواج در خانواده های ایرانی

ازدواج سفید چیست؟

ازدواج سفید چیست ؟ پیوندی به مدت نامعلوم بین دونفر برقرار است که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی است.به این دلیل فرزند حاصل از این ازدواج بیشترین لطمه را می خورد.